image

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở (nhà trọ, căn hộ) mới 2020

Chia sẻ mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở (nhà trọ, căn hộ) mới nhất 2020 dành cho chủ nhà, người thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở

Bên ủy quyền:

Ông(Bà):  ………………………………………………....................

Chức vụ: ……………………………………………….................................

Sinh ngày: ……………………………

Chứng minh nhân dân: …………..… Ngày cấp ……………. Nơi cấp: ..........................................................

Ông(Bà): ………………….…. là chủ sở hữu ngôi nhà số ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):  ………………………………………………..................

Sinh ngày: …………………………

Chứng minh nhân dân: …………..… Ngày cấp ……………. Nơi cấp: ..............................................................................................................................

Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu trên. Nhân danh Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền thực hiện các việc sau đây: 

- Bảo quản và giữ gìn ngôi nhà, trong trường hợp ngôi nhà bị h­ư hỏng hoặc giảm sút giá trị, thì sửa chữa, khôi phục giá trị của ngôi nhà đó;

- Được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ ngôi nhà nêu trên và thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng ngôi nhà.

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là: 5 năm kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019.

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

  1. Bên ủy quyềncó các nghĩa vụ sau đây:

- Giao ngôi nhà và cung cấp thông tin, tài liệu, phưương tiện cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;

- Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện;

- Thanh toán cho Bên được ủy quyền các chi phí hợp lý khi thực hiện các việc được ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng hợp đồng ủy quyền này.

  1. Bên ủy quyềncó quyền yêu cầu Bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN Đ­ỢC ỦY QUYỀN

  1. Bên được ủy quyền có các nghĩa vụ sau đây:

        - Bảo quản, giữ gìn các tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền.

- Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện.

- Giao cho Bên ủy quyền ngôi nhà và các tài liệu, phưương tiện nêu trên khi hết thời hạn ủy quyền.

  1. Bên được ủy quyềncó các quyền sau đây:

- Yêu cầu Bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền nêu trên và được nhận thù lao nh­ư đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện..

ĐIỀU 6

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

 

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây

  1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của Công chứng viên dưới đây.
  2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

 

Bên ủy quyền

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguồn: Đơn vị vận hành tòa nhà Bản Đôn

Bài viết mới nhất